Neuropsicologia Avaluació Tractaments neuropsicologia@montserratjunque.cat
LESIONS CEREBRALS
Diccionari

El cervell pot sofrir danys no solament com a conseqüència d'una ferida externa La manca d'oxígen, nutrients o alteracions metabòliques provoquen la mort de les cèl·lules i per tant una lesió cerebral que pot ser focal (afecta una àrea determinada) o difusa (afecta tot el cervell). L'afectació de les funcions motores és sempre evident i es fan tots els esforços per recuperar-les, mentre que les alteracions d'algunes funcions cognitives passen més desapercebudes i sovint no es fa res ni per detectar-les ni per restablir-les.

Trastorns d'atenció
Trastorns de llenguatge
Trastorns d'aprenentatge

ACCIDENTS VASCULARS CEREBRALS

Es produeixen alteracions transitòries o definitives del funcionament d'una o diverses zones de l'encèfal com a conseqüència d'embòlies, trombosis, trencament de vasos sanguinis, aneurismes, arteriosclerosi o malformacions. Bàsicament es classifiquen en infarts i hemorràgies segons si el vas sanguini s'obtura o es trenca. Les alteracions de les funcions cerebrals poden ser variades depenent del territori vascular afectat. Principalment es poden presentar diferents tipus d'afàsia, apràxia, alèxia, agnòsia, alteracions perceptives o visuals i alteracions de personalitat.

 

 

Lesions cerebrals
Demències

Prevenció

 

 

TUMORS CEREBRALS

Produeixen efectes diversos: destrucció del teixit cerebral deguda al propi tumor, la compressió sobre les zones veïnes i els difusos deguts a l'augment de la pressió intracranial i del tractament. A part de les de la zona afectada directament, les alteracions neuropsicològiques secundàries més freqüents són: quadres confusionals, llenguatge incoherent, dèficit atencional, alteracions perceptives i amnèsia amb fabulacions.

TRAUMATISMES CRANIOENCEFÀLICS

Les alteracions neuropsicològiques són conseqüència del dany cerebral sofert: lesions cerebrals focals i difuses degudes al propi impacte i les derivades de complicacions com hemorràgies, pressió intracranial i hipòxia . Les focals, segons la localització, poden presentar diferent simptomatologia: tot i que la frontal i la temporal són les més freqüents., també pot ser parietal o occipital. Les característiques més habituals són dificultats de memòria, atenció, anòmia, enlentiment en el temps de reacció i alteracions emocionals i motivacionals.

MALALTIES INFECCIOSES

Les infeccions causades per bacteris o virus que afecten el sistema nerviós central poden produir destrucció o inflamació de teixit que poden comportar seqüeles neuropsicològiques. Les principals causes són: meningitis, encefalitis, neurosífilis, herpes, etc.

PREFRONTAL FRONTAL MOTORA SENSORIAL TEMPORAL PARIETAL OCCIPITAL CEREBEL

Tornar