Neuropsicologia Avaluació Tractaments neuropsicologia@montserratjunque.cat
DEMÈNCIES
Diccionari

Una demència és una pèrdua progressiva de funcions cognitives causada per un deteriorament cerebral. Les demències poden ser primàries o secundàries, corticals o subcorticals. Les funcions que s'alteren solen ser: la memòria, principalment la recent, el raonament, el seny, l'orientació i també poden aparèixer afàsies, agnòsies, apràxies, etc. En alguns casos presenten al·lucinacions, il·lusions o deliris

Malaltia d'Alzheimer

És la més freqüent. Té un inici insidiós caracteritzat per lentes i constants pèrdues de funcions cognitives i canvis afectius irreversibles. Les afectacions corticals solen manifestar-se amb afàsia, apràxia i agnòsia. Les subcorticals amb pèrdua de memòria, canvis afectius i signes psicòtics. El trastorn de llenguatge més freqüent és l'anòmia, encara que progressivament es va deteriorant tot fins arribar a una afàsia global. També es perd l'escriptura, el càlcul, la capacitat de dibuixar, de vestir-se, de fer feines quotidianes, etc. La desorientació també es manifesta molt aviat, per això és molt corrent que els malalts es perdin i no sàpiguen tornar a casa. La incapacitat per l'aprenentatge fa que quan deixen de fer una tasca habitual durant un temps, després no la puguin tornar a fer més. Per això en les primeres fases és important estimular les funcions preservades de cares a mantenir-les.

 

Malaltia de Pick

És també una demència primària i irreversible. A diferència de l'Alzheimer, només s'atrofia un sol hemisferi. Les funcions que estan més alterades són: atenció i memòria immediata, seqüenciació, abstracció, planificació, flexibilitat mental....En fases més avançades també s'altera el llengutge Es caracteritza per hiperoralitat i hipersexualitat amb conductes poc adequades

 

Afàsia progressiva primària

 

Demència semàntica

 

Demència vascular

És una demència secundària causada per malaltia cerebrovascular, per tant es pot prevenir controlant els factors de risc. És d'inici brusc i evoluciona esglaonadament i fluctuant. El deteriorament és desigual: unes funcions s'alteren de forma important mentre les altres estan preservades. L'afàsia, apràxia i agnòsia no es presenten de forma insidiosa i progressiva sinó lentament i amb característiques focals i la memòria remota està relativament preservada fins a fases molt avançades. Subtipus: Demència vascular cortical o multiinfart, demència per infart estratègic i demència vascular subcortical o de petits vasos..

 

Altres demències secundàries

 

•  Infeccioses: VIH (SIDA), Encefalitis herpètica, Neurosífilis, Malaltia de Creutzfeld-Jacob

•  Metabòliques

•  Multisistèmiques i autoimmunes

•  Tòxiques

•  Neurològiques

 

Trastorns d'atenció
Trastorns de llenguatge
Trastorns d'aprenentatge
Lesions cerebrals
Demències
Prevenció
PREFRONTAL FRONTAL MOTORA SENSORIAL TEMPORAL PARIETAL OCCIPITAL CEREBEL

Tornar